viernes, 15 de julio de 2011

DECLARACIÓ DE PRINCIPIS DEL PSC

BADALONA SOCIALISTA


Nosaltres, dones i homes socialistes de Catalunya, reunits en Congrés, en el 30è aniversari de la fundació del PSC, volem reafirmar el nostre compromís amb els ciutadans i les ciutadanes del nostre país i del món, adoptant la següent:

D E C L A R A C I Ó D E P R I N C I P I S

El socialisme, com a moviment polític i social, va expressar des del seus orígens, en l’inici de la revolució industrial, el rebuig i la lluita contra el sistema capitalista que degradava l’ésser humà, el privava de la seva dignitat i condemnava una gran majoria de persones a la misèria i a l’explotació.

També des dels seus inicis el moviment socialista va generar un poderós corrent del pensament polític en la lluita per l’emancipació de la classe treballadora, que té les seves arrels en l’humanisme, en la filosofia de la il·lustració i en els principis que van inspirar la Revolució Francesa. Un corrent ric i divers fruit de les moltes aportacions que comparteixen la voluntat de lluitar contra l’exclusió i l’opressió d’un capitalisme sense regles i la determinació de construir una alternativa justa, lliure i igualitària en l’ordre econòmic, social i polític. Un corrent de pensament no dogmàtic i plenament respectuós amb les creences personals de cadascú.

Els homes i les dones socialistes de Catalunya som hereus d’aquesta tradició de lluites obreres i populars, desenvolupades a través del cercles i les societats obreres i pageses, els ateneus populars, els sindicats i el moviment cooperatiu, i fem nostres els seus principis de republicanisme i federalisme així com els seus combats per la llibertat, la democràcia, la igualtat i els drets de ciutadania.

La nostra acció es realitza a Catalunya, una nació amb un territori, una llengua, una cultura i una història pròpies que configuren una comunitat nacional, de la qual formen part tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya amb independència del seu origen i la seva llengua materna. Continuadors del moviment socialista i del catalanisme progressista, els homes i les dones socialistes de Catalunya, des de la nostra vocació internacionalista i solidària amb tots els pobles del món, afirmem que la lluita pel socialisme i per la llibertat nacional de Catalunya són objectius inseparable del nostre projecte.

Som socialistes perquè volem construir una societat basada en la realització plena i efectiva dels valors de llibertat, igualtat, fraternitat, justícia social, solidaritat i pau. Aquests valors són per a nosaltres indestriables, conformen la nostra ètica personal i la nostra manera d’entendre el món, guien la nostra acció i es contraposen als privilegis, les desigualtats i l’individualisme insolidari. No ens sotmetem a una societat regida només per criteris marcats on els drets siguin considerats mercaderies. La força de l’economia de lliure mercat ha de ser compensada per regles que garanteixin les llibertats, la preservació dels interessos col·lectius, la prevalença de la justícia i la solidaritat, l’esforç permanent per eradicar la fam, la pobresa, l’exclusió social i la guerra, per reduir les desigualtats socials i els desequilibris territorials, per assegurar el progrés econòmic, la sostenibilitat i el respecte a la democràcia i els drets humans en tots els països del món.

Estem convençuts que un món millor és possible. Un món en què les persones gaudeixin dels mateixos drets i d’una igualtat real d’oportunitats. Un món en què res no sigui jutjat pel seu preu, sinó pel seu valor, i una societat en la qual cada persona tingui cobertes les seves necessitats i aporti segons les seves possibilitats.

Som socialistes perquè perseguim tant la plenitud individual com el progrés col·lectiu de la societat, amb la vocació d’eixamplar i aprofundir les conquestes de l’Estat del Benestar. Una societat en què el progrés científic i tècnic i el desenvolupament econòmic siguin instruments per al desenvolupament social, cultural i individual. Una societat en què ningú no se senti discriminat o marginat per raons d’origen social o ètnic, sexe, estat físic o mental, orientació sexual, religió o idees polítiques. Una societat basada en la cultura de l’esforç i del treball que practiqui la solidaritat intergeneracional. Una societat laica, lliure de dogmatismes, respectuosa de les creences religioses de cadascú, i de la llibertat de no tenir-ne. Una societat activa, crítica i participativa, compromesa amb un teixit associatiu actiu i solidari.

Som catalanistes perquè volem la llibertat i l’autogovern de Catalunya per construir una societat oberta, avançada, inclusiva, capaç d’unir en un mateix projecte a persones de procedència diversa. Afirmem la nostra realitat nacional, cultural i lingüística, plural i dinàmica, que ratifica el seu compromís quotidià amb la llengua i la cultura catalanes. Un compromís plenament compatible amb el respecte a la llengua castellana que forma part també del nostre patrimoni cultural.

Som federalistes perquè volem promoure un projecte compartit entre els pobles d’Espanya a partir del respecte a la realitat plurinacional, pluricultural i plurilingüística de l’Estat.

Som municipalistes perquè el nostre projecte, que és radicalment democràtic, promou l’aplicació dels principis de proximitat i subsidiarietat en favor d’uns poders locals forts i eficaços en la defensa del progrés, la qualitat de vida i els interessos de les seves poblacions.

Som europeistes perquè perseguim la construcció d’una Europa unida políticament que impulsi un model social que ofereixi oportunitats i cohesió en el món de la globalització. Una Europa que sigui un factor de pau i desenvolupament en el món i que impulsi mecanismes de governança i regulació mundials capaços de limitar els estralls d’un capitalisme desregulat que genera desigualtats creixents i malbarata els recursos del planeta.

El projecte dels i de les socialistes de Catalunya, de vocació majoritària, es caracteritza per la voluntat de governar el nostre país amb eficàcia i rigor per tal d’assolir una Catalunya més lliure, més pròspera, i més justa. Un projecte amb la voluntat de convertir-se en el marc central de referència del catalanisme. Un projecte que afirma que Catalunya ha de poder exercir plenament el seu autogovern en el març d’un Estat federal i d’una Europa unida.

Els homes i les dones socialistes de Catalunya proclamem els compromisos que ens identifiquen i que volem compartir amb tots aquells i aquelles que vulguin construir una societat millor:

1.- Som demòcrates i posem les persones, la seva llibertat, la seva dignitat, els seus drets, la seva plena capacitat de controlar la pròpia i de desenvolupar el seu potencial, en el centre de les nostres propostes i les nostres polítiques. Defensem l’Estat de dret, el principi de legalitat, el principi de responsabilitat i el compromís cívic i polític.

2.- Som progressistes i d’esquerres, gent compromesa amb el món del treball, i volem promoure una política de reformes per assolir una societat de benestar, inclusiva i cohesionada, la defensa de l’espai públic, la justícia social, la igualtat i el bé comú.

3.- Som catalanistes i volem afirmar una Catalunya capaç de forjar el seu futur des de cada municipi i cada territori, en el març d’una Espanya i d’una Europa federals.

4.- Som europeistes i volem impulsar la construcció de la Unió Europea, oberts al Mediterrani i al diàleg de cultures i civilitzacions, amb una visió global i mundial dels problemes i de les solucions, conscients de la transcendència dels reptes que suposen el canvi climàtic, les migracions i el terrorisme internacional.

5.- Som feministes i ens comprometrem a què ambdós gèneres comparteixin, a parts iguals, la feina i l’oci, les responsabilitats familiars, polítiques i cíviques, el compromís i la recompensa. Volem fer de la igualtat i de la llibertat de totes les opcions personals una conquesta permanent.

6.- Som ecologistes i volem protegir el nostre entorn comú mitjançant polítiques de desenvolupament sostenible que assegurin el progrés econòmic i el benestar per a tothom. Estimem la terra, el paisatge, el nostre patrimoni i els recursos naturals.

7.- Som gent solidària i volem combatre la fam, la pobresa, l’explotació, l’analfabetisme i la malaltia a tot el món. Fem de la fraternitat un principi que inspira la nostra acció.

8.- Som gent de pau i volem promoure la seguretat, el control dels armaments i la resolució pacifica dels conflictes com a esperança d’una vida millor per a la humanitat i per a les generacions futures.

9.- Som gent emprenedora i volem impulsar la iniciativa personal, la llibertat d’empresa i la innovació en el març d’una economia de mercat responsable socialment, que faci del treball un dret i una oportunitat per a l’emancipació de les persones.

10.- Som gent apassionada per la cultura i apostem per la creativitat, les noves tecnologies de la informació, la societat del coneixement i de la comunicació, i per una educació pública de qualitat per a tothom.


AQUESTS SÓN ELS COMPROMISOS QUE ASSUMIM LES DONES I ELS HOMES SOCIALISTES EN EL SEGLE XXI.

CARTA ALFREDO PÉREZ RUBALCABA

R U B A L C A B A : escuchar, hacer, explicar

9 de julio de 2011.

Querida compañera, querido compañero.

En el momento de iniciar el camino como candidato de nuestro partido en las próximas elecciones generales, me dirijo a ti, como a todos los militantes socialistas, para agradecer de corazón la confianza que habéis puesto en mí.

Quiero que sepas que es un honor inmenso y una enorme responsabilidad representar antes los ciudadanos al Partido Socialista, para continuar la labor de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Felipe González. He trabajado con ellos muchos años, y sé muy bien hasta qué punto han necesitado el respaldo y el cariño de todos los socialistas, especialmente en las situaciones más difíciles. Un respaldo que siempre han tenido.

Estoy dispuesto a poner en esta campaña todo lo que tengo: toda mi capacidad, mi experiencia y mi entusiasmo, sin ninguna clase de reserva. Pero sé muy bien que yo solo no podré alcanzar el objetivo: necesito a mis compañeras y compañeros.

No está escrito ni decidido el futuro de España en los próximos años. La crisis no han golpeado duramente, y sus efectos serán profundos. Pero no vamos a aceptar que el resultado de esta crisis sea una sociedad más injusta, más insolidaria y excluyente.

Los socialistas siempre hemos impulsado las grandes transformaciones que han mejorado la vida de los españoles: primero, el cambio democrático; después, las reformas sociales; y ahora tenemos que promover el tránsito hacia una nueva economía, más productiva, más sana y equilibrada, más capaz de crear empleo y también de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades.

Para ello, en las próximas elecciones tenemos que lograr la confianza y el voto mayoritario de los ciudadanos. Hemos ganado muchas veces y vamos a demostrar que, a pesar de las dificultades, podemos volver a hacerlo.

Creo tener una idea clara de lo que España necesita. Lo que hay que mantener y lo que hay que cambiar. Creo tener la capacidad para hacerlo. Y eso es lo que voy a transmitir a los ciudadanos en los próximos meses.

Pero, hoy más que nunca, ésta no debe ser sólo la campaña de un candidato, sino la de todos los socialistas. Por eso quiero contar con tu contribución activa; con tus opiniones, tus sugerencias y propuestas. Para ello, para que me lleguen tus ideas, vamos a establecer canales de comunicación directos.

Nuestro objetivo común es ver en España un nuevo gobierno socialista en los próximos cuatro años. Me pongo a la tarea convencido de que contaré con tu apoyo, que agradezco de antemano, y aprovecho ocasión para desear lo mejor para ti y para los tuyos.

Un fuerte abrazo, Alfredo Pérez Rubalcaba. rubalcaba@psoe.es