martes, 29 de junio de 2010

ALIANÇA DE CIVILITZACIONS

11-XI-05

Intervencions:

Miguel Àngel Moratinos
Aquel que hace la naturaleza debe conocer las reglas de la política... (H.Dunk)

. Adulteració de valors
. Creença en un futur millor. Nous patrons educatius que acceptin la diversitat.
. Elements per difondre la diversitat. Acceptació diversitat.
. Mur àrab – islàmic.
. Dignitat de l’home.
. Aliança Civilitzacions: Aliança que sorgeix de la imaginació, del coneixement i del progrés (iniciativa de llarg abast).
. S’orienta en la confirmació d’un consens internacional

(Fòrum del futur)
. L’educació és la base sobre la que construint les ciutats del futur.
. Món més just, més pacífic, més solidari.

(A Badalona l’educació és la base sobre la que es construeix la ciutat del futur, volem una ciutat més justa, més pacífica, més solidària. Diàleg, formació i educació seran els elements que permetran superar els xocs de confrontació en temes com la immigració....)

Aristòtil - Averroes va fer la traducció d'Aristòtil al món occidental.

. Murs d’incomprensió i odi.
. Iniciativa Hispano-Turka
. Polític, econòmic, cultural (possibilitat que la joventut pugui viatjar): tres fronts.
. Mediterrani: mar que està en mig del món.
. Capacitat d’aliar-se, conforme un va creixent i es va fent major.
. Trobar els elements que uneixen.
. Diàleg, formació i educació són els elements que permeten superar els xocs de confrontació.

Josep Borrell:
. Europa envellida.
. Brussel•les: Mohamed inscrits en el registre civil. Joventut nascuda de la immigració que no està integrada.
. Joves que neixen en un barri sense ànima, amb un paisatge gris.
. Política de veïnatge, mesurar progressos en el temps, política que generi confiança en el ciutadà perquè vagi veient els progressos.
. Educació: element que ens pot ajudar a fixar prioritats a mig i llarg termini. Que el mediterrani ens uneixi i no ens divideixi.

Raimon Obiols:
.Polítiques d’incentius concrets que permetran petits avanços.
.Combat d’idees.
.Internacional Ignasi Salone, lluita final entre comunistes i excomunistes. Combat d’idees entre fonamentalistes d’un i altre signe.
. Entre demòcrates i socialistes debat d’idees. Ens enfrontem als Fonamentalistes.
. Formem part de la resta de partits socialistes. Recuperar la força suficient com per recuperar a un jove aturat del Cairo o a un agitador violent dels carrers de Paris.
. No hi ha res més pràctic que una bona idea.
. Confrontació idees, comunicació, nou cicle del socialisme en el mediterrani.
. Lluita contra l’opressió de l’home per l’home, lluita per un plantejament d’igualtat radical: Socialisme entre els éssers humans.
. La rosa del foc: obrerisme Barcelonès 1899 a 1909


12-XI-05

Intervencions:

Josep Montilla
. Pobles mediterranis interdependents. Consolidar espai comú.
. Desigualtats nord i sud.
. Carta per la pau.
. Facilitar relacions de veïnatge.
. EDUCACIÓ: dimensió cultural. Fundació Alexandria.
. Fomentar integració països ribera sud.
. Expansió cultural democràtica.
. Política socialista nord – sud.

Trinidad Jiménez
Declaració Barcelona 1995:
La primera Conferencia Euromediterrània, celebrada a Barcelona el 27 i 28 de novembre de 1995, va marcar l'inici del Partenariat Euromediterrani (Procés de Barcelona), un ampli marc de relacions polítiques, econòmiques i socials entre els estats membres de la Unió Europea i els països socis de la Mediterrània. El Procés de Barcelona és una singular i ambiciosa iniciativa que va asseure les bases d’una nova relació regional i que representa un canvi decisiu en les relacions euromediterrànies.
En la Declaració de Barcelona aprovada el 1995, els socis euromediterranis estableixen els tres principals objectius del Partenariat.


Preàmbul
Subratllant la importància estratègica de la Mediterrània i animats per la voluntat de donar a les seves futures relacions una nova dimensió, basada en una àmplia cooperació i solidaritat, d’acord amb el caràcter privilegiat dels lligams creats per la proximitat i la història;

- conscients que els nous problemes polítics, econòmics i socials a totes dues riberes del Mediterrani constitueixen un desafiament comú que necessita un enfocament coordinat i global ;

- disposats a crear per a aquest fi, per organitzar les seves relacions, un marc multilateral i durador basat en un esperit de col•laboració que respecti les característiques, els valors i les peculiaritats de cadascun dels participants;

- considerant que aquest marc multilateral constituirà un suport a la consolidació de les relacions bilaterals, que és important protegir sense deixar de ressaltar-ne l’especificitat;

- subratllant que aquesta iniciativa Euromediterrània no pretén substituir les altres accions i iniciatives empreses a favor de la pau, de l’estabilitat i del desenvolupament de la regió, sinó que contribuirà a afavorir-ne l’èxit. Els participants donen suport a la celebració d'un acord de pau just, global i durador a l'Orient Mitjà, basat en les resolucions pertinents del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i en els principis esmentats a la carta d’invitació a la Conferència de Madrid sobre la Pau a l'Orient Mitjà, inclòs el principi de “terra a canvi de pau”, amb tot el que això implica;

- convençuts que per assolir l’objectiu general de fer de la conca mediterrània un àmbit de diàleg, intercanvi i cooperació que garanteixi la pau, l’estabilitat i la prosperitat, cal consolidar la democràcia i el respecte dels drets humans, aconseguir un desenvolupament econòmic i social sostenible i equilibrat, lluitar contra la pobresa i fomentar una major comprensió entre les diferents cultures, tots ells elements essencials de la col•laboració,

- convenen d’establir entre els participants una col•laboració global –la col•laboració euromediterrània– per mitjà d'un diàleg polític regular i més intens, el desenvolupament de la cooperació econòmica i financera i una major consideració de la dimensió social, cultural i humana, tres eixos que representen els tres capítols de la col•laboració euromediterrània.
. Conca mediterrani: fer un àmbit de diàleg, pau i prosperitat. Concepte veïnatge.
. Reafirmar al més alt nivell els principis de la declaració de Barcelona 27 i 28 de novembre: acerb real, potencial compost per les promeses de l’any 95 que encara no s’hagin realitzat. Reforçar tot allò que s’ha avançat i afegir nous elements
. Partenariat.
. Pactar, negociar. Final política comú i pactada: política del Partenariat.
. Pau, estabilitat, seguretat i progrés.
. Han sorgit nous reptes, nous problemes.
. Donar un impuls al discurs polític que inclogui la resolució de conflictes.
. Passar de la retòrica a l’eficàcia.
. Crear sinèrgia. Millorar la nostra capacitat de comunicació, entre les generacions futures.
. Projecte progressista sòlid entre tots els països del mediterrani.
. Reforçar cooperació en contra del terrorisme, entre els diferents països, codi de conducta Euromed.- El Código de Conducta sobre Terrorismo contempla un total de 21 compromisos:

Els països que formen l’àrea Euromediterrània han aprovat avui un codi de Conductes sobre Terrorisme en el que es contemplen un total de 21 mesures i compromisos per a respondre a aquest desafiament global. A continuació es detallen els punts del document:

--Aplicar a la seva totalitat les resolucions de les Nacions Unides en les que s’abordi el tema del terrorisme, reiterant el respecte de la Carta de les Nacions Unides, el Dret internacional i el Dret internacional Humanitari.

-- Esforçar-se per assolir la ratificació i aplicació de les 13 convencions de Nacions Unides sobre el terrorisme.

--Donar la benvinguda al treball a desenvolupar per l’estratègia de la Secretaria General de la ONU en la lluita contra el terrorisme internacional i cooperar amb les agències antiterroristes de Nacions Unides.

-- Animar la plena posta en marxa dels estàndards establerts en el pla d’acció financer.

-- Intercanviar informació, entre aquells (països) que ho desitgen, sobre els terroristes i les seves xarxes de suport d’acord amb les lleis internacionals i nacionals.

--Treballar bilateralment i sobre la base de la legislació nacional per a desenvolupar la nostra cooperació efectiva i operacional per a desmantellar les xarxes i portar davant la justícia a aquells individus que hi siguin implicats en actes terroristes.

--Rebutjar l’asil als terroristes i denegar-les una seguretat sobre la base del dret internacional.

--Compartir experiències i els millors mètodes en la lluita contra el terrorisme sobre una base voluntària, incloent una assistència tècnica.

--Assegurar el respecte dels Drets Humans en la lluita contra el terrorisme en línea amb el Dret Internacional.

--Considerar la conveniència d’una Conferència d’alt nivell sota els auspicis de Nacions Unides per a formular una resposta internacional al terrorisme en tots els seus aspectes i manifestacions, que servirà de base per a una convenció internacional sobre terrorisme.

--Condemnar del terrorisme en totes les seves manifestacions sense distincions.

--Rebutjar qualsevol intent d’associar terrorisme a una nació, cultura o religió.

--Prohibir i prevenir la incitació d’actes terroristes a través de l’adopció de mesures apropiades i en línia amb el dret internacional i la legislació nacional de cada país.

--Aplicar els compromisos que hem acordat de seguritat i desenvolupament per al pla d’acció 2010.

--Treballar junts per a concloure la Convenció Internacional de Terrorisme, incloent una definició legal sobre actes terroristes, abans del final de l’edició número 60 de la Assemblea General de Nacions Unides.

--Animar a la moderació, tolerància, diàleg i comprensió mútua entre les nostres societats.

--Coordinar el nostre treball per a identificar els factors que contribueixen a l’amenaça del terrorisme i compartir experiències i consells sobre com abordar-les.

--Ampliar els nostres mecanismes nacionals i col•lectius per a enfrontar-nos a les seqüeles de les accions terroristes.

--Compartir treballs sobre com atendre les conseqüències dels atacs terroristes i obrir contactes de la forma adequada.

--Considerar la invitació a tercer a participar o observar exercicis comuns de emergència.

--Ajudar a les víctimes del terrorisme i oferir assistència a les autoritats competents per a enfrontar-se amb les conseqüències d’un atac a gran escala.

Pasqual Maragall
1.- Mediterrània una de les grans prioritats d'Europa. 2005 any recordat com el procés de rellançament inicial fa 10 anys.
2.- Palestina, Sàhara Occidental conflictes, efectes negatius de la globalització, creixement diferències nord i sud pobles mediterrània.
. Partenariat.
. Riscos mundialització. Creació nova comunitat, creació interdependència. Estendre aquest model europeu a països que ara no podem ser membres.
. Valoració diversitat mediterrània.
3.- Nova oportunitat. Cimera Euromediterrània. 27 i 28 novembre.
25 estats europeus. 10 països mediterranis no inclosos en la unitat europea. Partenariat: procés d’implicació de la ciutadania.
4.- Partenariat (facilitat) procés compartit entre la banda europea i les veus àrabs (Averroes). Països àrabs: objectiu, creixement floració d'un procés de creixement personal.
5.- El nostre objectiu és la solidaritat amb tots els països de la regió, progrés de la democràcia i dels drets humans.
Com diu Maragall no és temps de respostes sinó d’accions.